Echèl PozQoL

Image by Tim Wildsmith on Unsplash

About the Haitian Creole version of PozQoL

The Haitian version of PozQoL:


PozQoL scale in Haitian Creole

Echèl PozQoL

Opsyonèl = “Sondaj sa a konsène moun ki ap viv ak VIH.”

Obligatwa = “Nou ta renmen poze w kesyon sou sante w, relasyon w yo, satisfaksyon ak lavi w, ak beynnèt ou. Tanpri endike nan ki pwen deklarasyon ki annapre yo aplike pou sitiyasyon w lan sou yon echèl soti 1 – pa ditou rive 5 – ekstrèmman.”

Opsyon chif ki nan tablo repons lan = 1 – pa ditou 2 – yon tijan 3 – ase 4 – anpil 5 – ekstrèmman.

 1. Mwen ap jwi lavi m
 2. Sante m boulvèse m
 3. Mwen santi yon mank dapatenans avèk moun ki ozalantou m yo
 4. Mwen santi ke VIH anpeche m fè anpil nan sa m ta vle fè
 5. Mwen santi m byen nan po m antanke moun
 6. Lefèt ke mwen gen VIH la limite opòtinite m ta ka genyen nan lavi m
 7. Mwen enkyete m de enpak VIH genyen sou sante m
 8. Mwen santi mwen gen kontwòl lavi m
 9. Mwen pè moun ka rejte m lè yo konnen m gen VIH
 10. Zafè jere VIH la fatigan
 11. Mwen santi ke VIH limite relasyon pèsonèl mwen yo
 12. Mwen pè efè VIH ka genyen sou sante m tank m ap pi granmoun
 13. Mwen anvizaje avni m ap pozitif